توان مندی های شرکت اویل میکو در ساخت دکل های حفاری · دکل حفاری خشکی 2000 اسب بخار اولین سفارش دکل حفاری توسط شرکت کالای نفت تهران در سال 1385 به تعداد 2 دستگاه اویلمیکو ارایه گردید . علیرغم برنده شدن اویلمیکو در مناقصه به سرانجامی نرسید. · دکل های حفاری تعمیراتی خشکی 1500 اسب بخار و 1200 اسب بخار هر کدام به تعداد 4 دستگاه این سفارش نیز مربوط به شرکت کالای نفت تهران بود که علیرغم برنده شدن اویلمیکو در مناقصه به سرانجامی نرسید.