· عنوان پروژه نمکزدایی نفت خام واحد گچساران 3 · کارفرما قرارداد پروژه میان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید. · مشخصات قراردادی این قرارداد به شماره 85066521-53 ، در تاریخ 86/12/1 شروع گردید و انجام گردید مبلغ نهایی قرارداد پس از ابلاغ اضافه کاریها به مبلغ 301/345/198/000 ریال و 11/197/577 یورو افزایش یافت . نوع پروژه بصورت EPC وبوده ومسدولیت پیمانکار تا تحویل نهایی وقطعی واحد نمکزدایی به کارفرما میباشد. · شرح کار با گذشت زمان وبهره برداری پیوسته از چاههای نفت ؛ در تعدادی از این چاهها میزان آب و نمک افزایش یافته واین مسئله باعث کاهش کیفیت نفت مصرفی در پالایشگا ههای داخلی ونفت صادراتی شده است . به همین دلیل وجهت رفع این مشکل ؛ شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب با احداث واحدهای نمکزدایی سعی در کاهش میزان آب و نمک محلول درنفت وبهبود کیفیت آنرا دارد . واحد نمکزدایی گچساران 3 با ظرفیت تصفیه 110000 بشکه نفت خام در روز یکی از این پروژه ها میباشد که اجرای آن بعهده مشارکت اویلمیکو – فولاد تکنیک – توسعه انرژ ی خاورمیانه واگذارگردیده است. · مدت زمان پروژه مدت اولیه 36 ماه و با تمدید 60 ماه