پروژه خطوط لوله منصورآباد به گچساران4 · عنوان پروژه احداث خطوط لوله 10اینچ انتقال نفت خام و20 اینچ انتقال گاز ازحوزه نفتی منصورآباد به واحد بهره برداری گچساران 4 · کارفرما قرارداد پروژه میان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید. · مشخصات قراردادی این قرارداد به شماره 8506-73-50 ، در تاریخ 94/09/01 شروع به ارزش 159/433/000/000 ريال و 7/372/553 یورو و نوع پروژه بصورت PC به همراه تهیه مدارک مهندسی اجرایی در محل سایت به شرکت اویلمیکو واگذار شده است . · شرح کار منطقه منصورآباد درنزدیکی بهبهان دارای چندین چاه نفت میباشد که جهت عملیات تصفیه؛ نفت وگاز این چاهها به واحد بهره برداری گچساران 4 (PU4) منتقل میشود جهت انجام این انتقال ؛ پروژه احداث خطوط لوله 10 و 20 اینچ هرکدام بطول 35 کیلومتر وبطور موازی اجرا میگردد ضمنا دو مجموع NEW BANK نیز در واحد تفکیک گر منصورآبادو واحد بهره برداری PU4 اجرامیگردد. · مدت زمان پروژه 20 ماه وتاریخ شروع آن 94/09/01 میباشد