تأمین هزار تن لوله ده اینچ از مجموع هزار و ششصد تن قراردادی و هزار تن لوله بیست اینچ از مجموع چهار هزار و پانصد تن در حال اتمام مراحل ساخت می باشد .