پروژه تسهیلات سرچاهی و خط لوله در تاریخ 95/3/30پروژه تسهیلات سر چاهی موقعیت 070 و خط لوله 3500 متری و جمع آوری DM2 به بهره برداری رسید. در تاریخ 95/8/27 پروژه تسهیلات سرچاهی موقعیت 162 و خط لوله 1200 متری و جمع آوری DM3 به بهره برداری رسید. هر دو پروژه مذکور تحت شرایط سخت تحریم و مشکلات عدیده مالی اجرا گردید تا ظرفیت تولید گاز در کشور تثبیت و همچنین افزایش یابد.