شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(اویل میکو) موفق به عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران گردید. گزیده ای از خدمات انجمن:(مندرج در وب سایت ipma.ir قسمت ساختار انجمن) با عنایت به اهداف و رسالت تعریف شده برای انجمن مدیریت پروژۀ ایران، مهم ترین محصولات این انجمن به شرح ذیل می باشد: گواهینامه / اعتبارنامه: انجمن مدیریت پروژه ایران، نماینده انحصاری انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)، عهده دار مسئولیت ارایۀ گواهینامه های حرفه ای بین المللی مدیریت پروژه در منطقه می باشد. این گواهینامه ها در دو گروه: گواهینامه های مدیران پروژه (در 4 سطح) و گواهینامه های حرفه ای مشاوران مدیریت پروژه (در دو سطح) براساس استانداردهای ICB و ICBC ارایه می شود. این گواهینامه ها به عنوان یکی از مطرح ترین و معتبرترین گواهینامه های حرفه ای مورد وثوق و دارای اعتبار بین المللی است. جوایز مدیریت پروژه: انجمن مدیریت پروژه ایران، بنیانگذار دو جایزۀ تخصصی مدیریت پروژه با عناوین (جایزۀ ملی پروژۀ برتر) و (جایزه ملی پژوهش برتر) می باشد. در جایزۀ ملی پروژۀ برتر، پروژه های متعددی براساس مدل PEM ارزیابی، و سطح سرآمدی مدیریت پروژه در آنها تعیین و رده بندی می شود. براساس این رده بندی، ستاد مدیریتی پروژه های سرآمد و دستاوردهای آنان طی مراسم باشکوهی به جامعۀ مدیریت پروژۀ کشور معرفی می شوند.انجمن مدیریت پروژه ایران، در جایزه ملی پژوهش برتر، پژوهش های مرتبط با موضوع مدیریت پروژه را ارزیابی و برترین ها را به جامعۀ علمی و صنعتی کشور معرفی می نماید. اعطاء جوایزی مانند مدیر پروژۀ برتر و یا مشاوران برتر مدیریت پروژه نیز در برنامۀ آتی انجمن قرار دارد.