مدیر عامل – آقای مهندس مرتضی طهرانی رزومه کوتاه

کارشناس فیزیک و کارشناسی ارشد مدیریت 

مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به مدت 8 سال 

معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان به مدت 8 سال

نماینده وزیر صنایع در کمیته بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور به مدت 6 سال ü رئیس کار گروه صنعت استان 

مسئول تدوین برنامه توسعه پنج ساله چهارم و چشم انداز 20 ساله استان اصفهان