نائب رئیس هیئت مدیره – آقای مهندس مجید اعظمی رزومه کوتاه

کارشناس بازاریابی و ارتباطات شرکت عملیات اکتشاف نفت ü مدیر بازاریابی و فروش شرکت حفاری مپنا 

مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ü مشاور مدیرعامل شرکت هپکو اراک

مشاور مدیرعامل شرکت مپنا توربین) توکا 

مدیر بازاریابی و فروش شرکت عملیات اکتشاف نفت 

مشاور و دستیار ویژه مدیر عامل شرکت عملیات اکتشاف نفت 

مدیرعامل شرکت ایمیدکو

لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت 

فوق لیسانس MBA ، دانشگاه تهران 

فوق لیسانس اقتصاد انرژی ، دانشگاه تهران