Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 پروژه خطوط لوله منصورآباد به گچساران4

·         عنوان

پروژه احداث خطوط لوله 10اینچ انتقال نفت خام و20 اینچ انتقال گاز ازحوزه نفتی منصورآباد به واحد بهره برداری گچساران 4

·         کارفرما

قرارداد پروژه میان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید.

 

·         مشخصات قراردادی

این قرارداد به شماره 8506-73-50 ، در تاریخ  94/09/01 شروع به ارزش 159/433/000/000 ريال  و 7/372/553 یورو و نوع پروژه بصورت  PC به همراه تهیه مدارک مهندسی اجرایی در محل سایت به شرکت اویلمیکو واگذار شده است .

 

·         شرح کار

منطقه منصورآباد درنزدیکی بهبهان دارای چندین چاه نفت میباشد که جهت عملیات تصفیه؛  نفت وگاز این چاهها به واحد بهره برداری گچساران 4 (PU4) منتقل میشود جهت انجام این انتقال ؛ پروژه احداث خطوط لوله 10 و 20 اینچ هرکدام بطول 35 کیلومتر وبطور موازی اجرا میگردد ضمنا دو مجموع NEW BANK نیز در واحد تفکیک گر منصورآبادو واحد بهره برداری PU4  اجرامیگردد.

 

·         مدت زمان پروژه

20  ماه وتاریخ شروع آن 94/09/01 میباشد